Ga naar de inhoud
Home > Blog > Kiezen voor een sociaal Europa is kiezen voor de toekomst

Kiezen voor een sociaal Europa is kiezen voor de toekomst

Op 9 juni vinden niet alleen verkiezingen plaats in ons land. In heel Europa kunnen mensen naar de stembus om hun vertegenwoordigers in het Europees parlement te kiezen. Om Europa een sterke duw te geven in sociale richting.

Nu ons land voorzitter is bij de EU, de Europese verkiezingen aan de horizon gloren, en er nog altijd oorlog is in Oekraïne, bevinden we ons op een cruciaal keerpunt. Door sociaal te stemmen kunnen we mee de toekomst van Europa actief vorm geven en ons verzetten tegen de dreiging van besparingen die onze sociale rechten en welvaart in het gedrang brengen.

Hoe dan?

Het Europees beleid heeft een directe impact op ons dagelijks leven, van prijsstijgingen en stagnerende lonen tot de toenemende kosten van huisvesting en energie. Europa staat voor de uitdagingen van een eerlijke transitie naar een klimaatneutrale economie en de digitalisering, terwijl het tegelijkertijd de fundamenten van een sociaal Europa verder moet verstevigen.

Daarnaast moeten we moeten strijden tegen sociale dumping en het uitbuiten van werknemers door middel van importheffingen die we baseren op internationale arbeidsnormen. We moeten daarbij sociale clausules in handelsverdragen opnemen die sancties voorzien bij schendingen. Het herzien van de regels voor socialezekerheidsbijdragen voor gedetacheerde werknemers is ook van essentieel belang om te voorkomen dat bedrijven louter uit financiële overwegingen werknemers uitzenden.

De steun van financiële instellingen, zoals Europese banken, aan buitenlandse bedrijfsinvesteringen moet strikter worden gereguleerd met het oog op lokale ontwikkeling waarin vakbonden een belangrijke rol spelen.

In de digitale economie is het noodzakelijk dat de overheid de naleving van sociale en fiscale wetgeving kan controleren, toegang heeft tot broncodes en eisen kan stellen aan bedrijven wat betreft gegevensopslag en commerciële aanwezigheid. De EU en België moeten ook hun energiebevoorradingszekerheid en het transport van essentiële energiegrondstoffen waarborgen.

Sociaal Europa

De Europese Pijler van Sociale Rechten moet effectief en bindend worden uitgevoerd om gelijke rechten voor alle Europese werknemers te garanderen. De doelstellingen van de Top van Porto met betrekking tot werkgelegenheid, vaardigheden en armoedebestrijding moeten worden omgezet in concrete resultaten, zonder de huidige vrijblijvendheid voor de lidstaten.

Een cruciale stap naar een socialer Europa is het versterken van de Europese sociale dialoog en het collectief overleg. Dit vereist een evaluatie van de impact van sociale dialoog, een wetgevend programma gebaseerd op deze dialoog, en maatregelen om te rapporteren wanneer sociale partners worden uitgesloten van de nationale en Europese beleidsvorming.

Om de sociale dialoog te versterken, met het oog op nieuwe vormen van werk, digitale transitie en klimaatverandering (Green Deal), is het essentieel om hiermee door te zetten en ervoor te zorgen dat onze welvaart hier de vruchten van plukt. Dit omvat het bestrijden van sociale dumping en precariteit door het mandaat van de Europese Arbeidsautoriteit uit te breiden en het om te vormen tot een echte Europese sociale inspectie.

Daarnaast is het noodzakelijk om het Europees economisch beleid te hervormen door lidstaten de budgettaire ruimte te geven om te investeren in hun sociale infrastructuur, publieke diensten en economische duurzaamheid. Bovendien moet unanimiteit vervangen worden door stemming met gekwalificeerde meerderheid als voorwaarde in dossiers rond fiscaliteit. Deze maatregelen zijn cruciaal om de sociale vooruitgang en economische stabiliteit binnen Europa te waarborgen.

Sterk, samen, sociaal

Samenwerking met het Europees Vakverbond en andere vakbonden binnen Europa is cruciaal om de belangen van miljoenen werknemers te verdedigen en te streven naar een samenleving waar sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en vrijheid centraal staan. Ons doel is om dit stevig te verankeren binnen het Europese model, om zo tot een samenleving te komen waar economische vooruitgang, duurzaamheid en rechtvaardigheid hand in hand gaan.

We nodigen iedereen uit om zich aan te sluiten bij onze beweging voor een sociaal Europa, waar gedeelde welvaart en milieu- en sociale gerechtigheid centraal staan. Laten we samen een toekomst bouwen waarin uitbuiting tot het verleden behoort en solidariteit de norm is.

Dit is het Europa van morgen, waar wij ons inzetten voor het behoud en de versterking van onze fundamentele rechten tijdens belangrijke momenten zoals het Belgisch voorzitterschap en de Europese verkiezingen.

Geef een reactie